LINGUE EMERGENTI

Lenguas Emergentes • Langues Émergeantes • Emerging Languages    

Le notizie giuste delle/sulle "Lingue Emergenti", scritte dai protagonisti degli eventi, per EMERGERE DAL MARE DELLA GLOBALIZZAZIONE.
Sito di notizie, informazioni, interviste sulle lingue che non si rassegnano a scomparire sotto il peso delle lingue internazionali e degli stati.

Home > ALGUERÈS > ÉS EN LÍNEA “REVISTA DE L’ALGUER”, LA PÀGINA WEB DE L’ÒMNIUM CULTURAL DE (...)

ÉS EN LÍNEA “REVISTA DE L’ALGUER”, LA PÀGINA WEB DE L’ÒMNIUM CULTURAL DE L’ALGUER

venerdì 4 settembre 2020, di Carla Valentino

Al mes de maig del 2019 l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha guanyat la Convocatòria Oberta 2019 de la FundacióPuntCat, l’entitat privada catalana, sense finalitats de lucre, titular del domini internet “.cat”.
L’Associació algueresa ha participat al concurs amb un projecte que preveieva la realització d’una pàgina web, a tema cultural, en alguerés. Lo projecte és resultat u dels 8 projectes seleccionats i subvencionats triats de la comissió examinadora entre 111 projectes presentats. Ara, a distància d’un any, l’Òmnium Cultural de l’Alguer, amb una punta d’orgull, presenta públicament, també si sol “virtualment”, aqueixa nova pàgina web, amb l’auspici que pugui ésser un important mitjà de divulgació internacional i de bon livell cultural en llengua algueresa. La presentació pública oficial, a l’Alguer, a la presència també dels responsables de la FundacióPuntCat, era estada programada pel dia 15 de maig del 2020. Però, per efecte de l’emergència sanitària, que, com sabeu, ha blocat totes les activitats, també aquelles culturals, no és estat possible fer-la.


La pàgina web Revista de l’Alguer és ja en línea a l’endiriç www.omniumalguer.cat, i naix per promoure i divulgar, en tots los àmbits, a través de internet, la llengua i la cultura catalana, sobretot de l’Alguer.
La Revista se dividi en dues macroseccions. Una secció és dedicada a la publicació, en format digital, de tots los llibres de Rafael Caria: de la traducció del llibre de Eduard Toda “l’Alguer. un Poble català d’Itàlia”, fins als estudis de Toponomàstica del territori de l’Alguer, als estudis de lingüística; per major completesa hi és també lo “link” que porta a la pàgina web de l’Institut d’Estudis Catalans ont són publicats los deu volums de la Revista de l’Alguer dirigida de Rafael Caria.
En l’altra macrosecció, dividida en àrees temàtiques ( notícies, llengua, cultura, tradicions, vídeos), són publicats estudis, artículs o altro, per exemple vídeos, d’estudiosos i apassionats que col·laboren, com a voluntaris, emprant l’alguerés o qualsessia altra varietat de la llengua catalana.
Oltres a això, troben espaci notícies dels Països Catalans, sobretot aquelles publicades de la pàgina web de Òmnium Cultural.
Los responsables del projecte RDA són Stefano Campus, President de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, i Carla Valentino, Vicepresidenta i responsable lingüística de l’associació i del projecte.
Qui volguessi col·laborar o volguessi ulteriors informacions pot escriure a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com
La Revista de l’Alguer és totalment gratuïta.


È IN RETE LA “REVISTA DE L’ALGUER”, IL SITO INTERNET DELL’ÓMNIUM CULTURAL DE L’ALGUER

A maggio dello scorso anno, l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha vinto la Convocatòria Oberta 2019 della FundacióPuntCat, l’entità privata catalana, senza scopo di lucro, titolare del dominio internet “.cat”.
L’Associazione algherese ha partecipato al concorso con un progetto che prevedeva la realizzazione di un sito internet, a tema culturale, in algherese. Il progetto è risultato uno degli 8 progetti selezionati e sovvenzionati scelti dalla commissione esaminatrice tra 111 progetti presentati.
Ora, a distanza di un anno, l’Òmnium Cultural de l’Alguer, con una punta di orgoglio, presenta publicamente, anche se solo virtualmente, questo nuovo sito internet, auspicando che possa essere un importante strumento di divulgazione internazionale e di buon livello culturale in lingua algherese.
La presentazione pubblica ufficiale, ad Alghero, alla presenza dei responsabili della FundacióPuntCat, era stata programmata per il 15 maggio del 2020. Però, a causa dell’emergenza sanitaria che, come si sa, ha bloccato tutte le attività, comprese quelle culturali, non è stato possibile farla.
La Revista de l’Alguer è già in rete, e la potete visitare all’indirizzo www.omniumalguer.cat, e nasce per promuovere e divulgare, in tutti gli ambiti, tremite internet, la lingua e la cultura catalana, soprattutto di Alghero.
La Revista si divide in due macrosezioni. Una sezione è dedicata alla pubblicazione, in formato digitale di tutti i libri di Rafael Caria: dalla traduzione del libro di Eduard Toda “l’Alguer. un Poble català d’Itàlia”, fino agli studi di Toponomastica del territorio di Alghero, agli studi di linguistica; per maggior completezza è diponibile anche il link che reindirizza al sito internet dell’Institut d’Estudis Catalans, in cui sono presenti i dieci volumi della Revista de l’Alguer diretta da Rafael Caria.
Nell’altra macrosezione, suddivisa in aree tematiche ( notizie, lingua, cultura, tradizioni, video), sono pubblicati studi, articoli o altro, per esempio video, di studiosi o appassionati che collaborano, come volontari, utilizzando l’algherese o qualsiasi altra varietà della lingua catalana.
Inoltre, trovano spazio notizie dei Paesi Catalani, soprattutto quelle pubblicate dal sito internet di Òmnium Cultural.
I responsabili del progetto Revista de l’Alguer sono Stefano Campus, Presidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, e Carla Valentino, Vicepresidente e responsabile linguistica dell’associazione e del progetto.
Chi volesse collaborare o volesse ulteriori informazioni può scrivere a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com
La Revista de l’Alguer è totalmente gratuita.